وب سرویس ها

دسترسی به کلیه وب سرویس های فیلم و سریال

وب سرویس تریلر ( پیش نمایش ) فیلم و سریال بر اساس کد IMDB
وب سرویس دیتابیس فیلم و سریال IMDB
وب سرویس زیرنویس فیلم و سریال بر اساس کد IMDB
وب سرویس گالری تصاویر فیلم بر اساس کد IMDB

  • با خرید این سرویس میتوانید به وب سرویس های زیر در وب سایت MiladWorkShop.IR دسترسی داشته باشید
وب سرویس تریلر ( پیش نمایش ) فیلم و سریال بر اساس کد IMDB

با خرید این سرویس میتوانید به وب سرویس تریلر ( پیش نمایش ) فیلم و سریال بر اساس کد IMDB ارائه شده در وب سایت MiladWorkShop.IR دسترسی داشته باشید

وب سرویس دیتابیس فیلم و سریال IMDB

با خرید این سرویس میتوانید به وب سرویس دیتابیس فیلم و سریال IMDB ارائه شده در وب سایت MiladWorkShop.IR دسترسی داشته باشید

وب سرویس زیرنویس فیلم و سریال بر اساس کد IMDB

با خرید این سرویس میتوانید به وب سرویس زیرنویس فیلم و سریال بر اساس کد IMDB ارائه شده در وب سایت MiladWorkShop.IR دسترسی داشته باشید

وب سرویس گالری تصاویر فیلم بر اساس کد IMDB

با خرید این سرویس میتوانید به وب سرویس گالری تصاویر فیلم بر اساس کد IMDB ارائه شده در وب سایت MiladWorkShop.IR دسترسی داشته باشید