» ایجاد پسورد / کلمه عبور هش ( HASH ) شده سیستم های مختلف

ایجاد پسورد / کلمه عبور هش ( HASH ) شده سیستم های مختلف


با استفاده از این ابزار قادر به تولید پسورد / کلمه عبور Hash شده به منظور استفاده مستقیم در دیتابیس سیستم های مختلف پشتیبانی شده خواهید بود, توجه داشته باشید در این سیستم و با استفاده از این ابزار تنها قادر به تولید کلمه عبور Hash شده خواهید بود و امکان Decode یا Decrypte کلمه عبور هش شده فراهم نیست.