» مرجع پاسخ و خطاهای درگاهای واسط و مستقیم بانکی

مرجع پاسخ و خطاهای درگاهای واسط و مستقیم بانکی


مرجع پاسخ و خطاهای درگاهای واسط و مستقیم بانکی

در این بخش که بیشتر مورد استفاده برنامه نویسان عزیز می باشد, میتوانید تنها با انتخاب درگاه مورد نظر + وارد کردن کد خطا یا کد پاسخ دریافت شده از درگاه مورد نظر علت خطا را برسی کنید.